Üyelik Koşulları

BİRİNCİ BÖLÜM

MÜYORBİR-MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ ÜYELİK YÖNERGESİ

I-ÜYELİK ŞARTLARI

Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkındaki Tüzük ve MÜYORBİR Tüzük’te aranan genel/yasal şartları taşımak.

Müzik eserlerini hususiyet arz edecek (özgün) biçimde sesi ve/veya enstrüman ile “solist” olarak bizzat icra etmek, seslendirmek, okumak, yorumlamak, yorumcu (icracı) sanatçı olmak,

Başvuru sahibinin üyelik başvuru tarihinden önce en az 8 (sekiz) adet müzik eseri içeren ve CD ve/veya audio kaset ve/veya LP olarak (Kültür Bakanlığı kayıt tescil/eser işletme belgesi ile tescilli) piyasaya çıkmış en az 1 (bir) adet müzik albümünü icra etmiş olması ve/veya Başvuru sahibinin üyelik başvuru tarihinden önce en az 8 (sekiz) adet müzik eserini icra etmiş olması ve bu 8 (sekiz ) adet müzik eseri icralarının (CD ve/veya audio kaset ve/veya LP olarak çoğaltılmamış olsa bile) dijital müzik mecrasında (Youtube, ITunes, Apple Music, Spotify, Deezer, Turkcell, TTNet, Avea, Net-D,  vb. ) umuma arz edilmiş olması,

Başvuru sahibinin yukarıda 3ncü maddede anılan en az 8 müzik eserinden oluşan albüm ya da en az 8 adet müzik eseri icralarının MÜYORBİR (BMAT) tarafından yayınları takip edilen (listelenen)   TV ve radyolarda üyelik başvuru tarihinden önceki 1 (bir) yıllık sürede en az 100 (yüz) adet dinlenme ve/veya izlenmesinin gerçekleşmiş olması,

Yukarıda sayılan şartların tümünün birlikte varlığı ve tespiti (belgelenmesi)  halinde başvuru sahibi yorumcu (icracı sanatçı) MÜYORBİR Yönetim kurulu kararı ile MÜYORBİR’e “ÜYE” sıfatıyla üye olarak kabul ve kayıt edilir.

II-ASIL ÜYELİK ŞARTLARI

MÜYORBİR’e “ÜYE”lik şartlarını taşımak suretiyle MÜYORBİR Yönetim Kurulu Kararı ile ÜYE’liğe kabul edilmiş icracı sanatçı, yorumcu gerçek kişi olmak,

ÜYE’nin, MÜYORBİR ÜYE’liğine kabul tarihinden itibaren gerçekleşecek ilk 8 (sekiz) dağıtım döneminde 2019 yılı içinde yıllık listeli mecra hak ediş geliri (stopaj ve KDV hariç; net geliri)  5.000 TL’ye/sonraki yıllar için ise iş bu tutara her yıl (TÜİK tarafından açıklanan ) yıllık tefe+tüfe/2 oranında arttırılmak sureti ile tespit edilecek rakama ulaşmış olması, (ÜYE’nin ilk 8 dağıtım döneminde net listeli hak ediş tutarı toplamda bu maddede anılan rakam şart ve eşiğine ulaşmamışsa) ; geriye doğru hep son 8(sekiz) listeli dağıtıma bakılarak ÜYE’nin, net listeli dağıtım geliri, bu madde (ve yönergede) anılan rakam şart ve eşiğine ulaşmışsa üye, ASIL ÜYE olarak Birliğe kayıt edilir.

Yukarıda sayılan asıl üyelik şartlarının tümünün birlikte varlığı ve tesbiti (belgelenmesi)  halinde ÜYE,  MÜYORBİR Yönetim kurulu kararı ile MÜYORBİR’e “ASIL ÜYE” sıfatıyla kabul ve kayıt edilir.

III-YÖNETİM KURULU’NUN İŞ BU YÖNERGEDE YAZILI ÜYELİK/ASIL ÜYELİK ŞARTLARI ARANMAKSIZIN OYBİRLİĞİ İLE ASIL ÜYELİĞE KABUL ŞARTLARI

Başvuru ve/veya Veraseten Hakları intikal eden müzik eseri yorumcusunun   (icracı sanatçının )  müzikteki tecrübesi, müzik sektörü ve ülke müzik kültürüne katkısı dikkate alınarak (iş bu Yönergede yazılı üyelik/asıl üyelik şartları aranmaksızın) MÜYORBİR Yönetim Kurulu’nun inceleme, değerlendirme ve “OYBİRLİĞİ” ile alacağı onay ve kararı ile doğrudan asıl üye, veraseten yararlanan üye olarak Birliğe alınabilir.

IV-YARARLANAN ÜYELİK ŞARTLARI

Müzik eserlerini bizzat kendisi icra etmemiş, yorumlamamış olmakla birlikte;  MÜYORBİR’e daha önce hiç üye olmamış icracı sanatçı/icracı sanatçılar ile ve/veya MÜYORBİR’e daha önce hiç üye olmamış icracı sanatçı varisleri ile FSEK 52nci maddeye uygun şekilde sözleşme yapmak sureti ile sözkonusu müzik eseri icraları üzerindeki mali hakları (MÜYORBİR haklarını )  sözleşme ile devir alan kişi yada kuruluşlar, müzik eseri icraları üzerindeki mali hakları veraseten devir alan (İcracı sanatçı varisleri) kişi yada kuruluşlar aşağıda anılan şartların tamamını taşımaları halinde MÜYORBİR yönetim kurulu tarafından “yararlanan üye” sıfatı ile MÜYORBİR’e üye olarak alınırlar, MÜYORBİR yararlanan üye defterine “yararlanan üye” sıfatı ile kayıt edilirler.

Mali hakların devri sözleşmesine ve/veya veraseten intikale konu müzik eserlerini icra eden gerçek kişilerin (hakları sözleşme ya da versaseten devir edilmiş olanların)  Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkındaki Tüzük ve MÜYORBİR Tüzük’te aranan genel/yasal şartları taşımaları,

1-Genel kurullarda oy kullanmak, seçmek ve seçilmek hak ve yetkisi sadece asıl üyelere ait bir hak ve yetki olup, üye statüsündeki üyeler ve yararlanan üyelerin genel kurulda oy kullanmak, seçmek, seçilmek hak ve yetkileri yoktur.

2- Yönergenin “Müzik eserlerini hususiyet arz edecek (özgün) biçimde sesi ve/veya enstrüman ile “solist” olarak bizzat icra etmek, seslendirmek, okumak, yorumlamak, yorumcu (icracı) sanatçı olmak” şartına ilişkin üyelik başvurularında karşılaşılacak yorumlamaya muhtaç durumlarda değerlendirme, karar ve uygulama hususunda (Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkındaki Tüzük ve MÜYORBİR Tüzük gereğince) MÜYORBİR Yönetim Kurulu Yetkilidir.

3- MÜYORBİR’e üye olarak kabul edilen (yeni üye, yeni yararlanan üye) üyeliğe kabul tarihinden itibaren gerçekleşecek ilk 8 (sekiz) dağıtım döneminde 2019 yılı içinde yıllık listeli mecra hak ediş geliri net 5.000 TL’ye/sonraki yıllar için ise iş bu tutar her yıl (TÜİK tarafından açıklanan) yıllık tefe+tüfe/2 oranında arttırılmak sureti ile tespit edilecek rakama ulaşıncaya kadar) ulaşıncaya kadar DAĞITILACAK LİSTESİZ MECRA GELİRLERİNDE (kullanım raporlarının temin edilemediği veya yeterli örneklemenin oluşmadığı sektörlerdeki kullanıcılardan tahsil edilen lisanslama gelirlerinin ) herhangi bir hak ediş alamaz (listesiz gelirlerden faydalanamaz) , üyeliğe kabul tarihinden itibaren gerçekleşecek ilk 8 (sekiz) dağıtım döneminde yeni üye (2019 yılı içinde yıllık listeli mecra hak ediş geliri net 5.000 TL’ye/sonraki yıllar için ise iş bu tutar her yıl (TÜİK tarafından açıklanan) yıllık tefe+tüfe/2 oranında arttırılmak sureti ile tespit edilecek rakama ulaşıncaya kadar)  ulaşıncaya kadar sadece listeli dağıtım tutarından (listeli hak edişi varsa) liste bazında yararlanır. 

Ancak, MÜYORBİR’e üye olarak kabul edilen (yeni üyenin) üyeliğe kabul tarihinden itibaren gerçekleşecek ilk 8 (sekiz) dağıtım döneminde; 2019 yılı içinde yıllık listeli mecra hak ediş geliri net 5.000 TL’ye ulaşmış olursa bu durumda ilgili üye sonraki dağıtımlarda listesiz dağıtımlardan da hak ediş alır.

İş bu, yeni üyeler (yeni üye, yeni yararlanan üye)  için yönergede belirlenen net 5.000 TL listeli gelir elde etme şartı 2019 yılı için geçerli olup, iş bu tutar her yıl (TÜİK tarafından açıklanan) yıllık tefe+tüfe/2 oranında arttırılmak sureti ile tespit edilir.

V-MUHTELİF HÜKÜMLER

Genel kurullarda oy kullanmak, seçmek ve seçilmek hak ve yetkisi sadece asıl üyelere ait bir hak ve yetki olup, üye statüsündeki üyeler ve yararlanan üyelerin genel kurulda oy kullanmak, seçmek, seçilmek hak ve yetkileri yoktur.

Yönergenin “Müzik eserlerini hususiyet arz edecek (özgün) biçimde sesi ve/veya enstrüman ile “solist” olarak bizzat icra etmek, seslendirmek, okumak, yorumlamak, yorumcu (icracı) sanatçı olmak” şartına ilişkin üyelik başvurularında karşılaşılacak yorumlamaya muhtaç durumlarda değerlendirme, karar ve uygulama hususunda (Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkındaki Tüzük ve MÜYORBİR Tüzük gereğince) MÜYORBİR Yönetim Kurulu Yetkilidir.

MÜYORBİR’e üye olarak kabul edilen (yeni üye, yeni yararlanan üye) üyeliğe kabul tarihinden itibaren gerçekleşecek ilk 8 (sekiz) dağıtım döneminde 2019 yılı içinde yıllık listeli mecra hak ediş geliri net 5.000 TL’ye/sonraki yıllar için ise iş bu tutar her yıl (TÜİK tarafından açıklanan) yıllık tefe+tüfe/2 oranında arttırılmak sureti ile tespit edilecek rakama ulaşıncaya kadar) ulaşıncaya kadar DAĞITILACAK LİSTESİZ MECRA GELİRLERİNDE (kullanım raporlarının temin edilemediği veya yeterli örneklemenin oluşmadığı sektörlerdeki kullanıcılardan tahsil edilen lisanslama gelirlerinin ) herhangi bir hak ediş alamaz (listesiz gelirlerden faydalanamaz) , üyeliğe kabul tarihinden itibaren gerçekleşecek ilk 8 (sekiz) dağıtım döneminde yeni üye (2019 yılı içinde yıllık listeli mecra hak ediş geliri net 5.000 TL’ye/sonraki yıllar için ise iş bu tutar her yıl (TÜİK tarafından açıklanan) yıllık tefe+tüfe/2 oranında arttırılmak sureti ile tespit edilecek rakama ulaşıncaya kadar)  ulaşıncaya kadar sadece listeli dağıtım tutarından (listeli hak edişi varsa) liste bazında yararlanır. 

Ancak, MÜYORBİR’e üye olarak kabul edilen (yeni üyenin) üyeliğe kabul tarihinden itibaren gerçekleşecek ilk 8 (sekiz) dağıtım döneminde; 2019 yılı içinde yıllık listeli mecra hak ediş geliri net 5.000 TL’ye ulaşmış olursa bu durumda ilgili üye sonraki dağıtımlarda listesiz dağıtımlardan da hak ediş alır.

İş bu, yeni üyeler (yeni üye, yeni yararlanan üye)  için yönergede belirlenen net 5.000 TL listeli gelir elde etme şartı 2019 yılı için geçerli olup, iş bu tutar her yıl (TÜİK tarafından açıklanan) yıllık tefe+tüfe/2 oranında arttırılmak sureti ile tespit edilir.

Üyenin (yeni üye, yeni yararlanan üye) MÜYORBİR’e üye olarak kabul edilen (yeni üye) üyeliğe kabul tarihinden itibaren gerçekleşecek ilk 8 (sekiz) dağıtım döneminde, yukarıda anılan (2019 yılı içinde yıllık listeli mecra hak ediş geliri 5.000 TL’ye/sonraki yıllar için ise iş bu tutar her yıl (TÜİK tarafından açıklanan ) yıllık tefe+tüfe/2 oranında arttırılmak sureti ile tespit edilecek rakama) ulaşamaması halinde, ilgili üyenin listeli gelirlerinin burada belirlenen rakam eşiğine ulaşıp/ulaşmadığının tespitinde (üyelik tarihinden sonraki ilk 8 dağıtım dönemi geçtikten sonra) , geriye doğru hep son 8 (sekiz) listeli dağıtıma bakılır ve geriye doğru son 8(sekiz) listeli dağıtım periyodunda, burada anılan rakam eşiğine ulaşmışsa, sonraki dağıtımlarda listesiz dağıtımlardan da hak ediş alır.

Yukarıda anılan (listesiz gelirden hak ediş almak için aranan listeli gelir şartı) yeni üyeler ve yeni yararlanan üyeler için uygulanır, asıl üyeler için uygulanmaz.

MÜYORBİR’e yeni üye olarak alınan üyeler (MUHTELİF HÜKÜMLER, md.3’de anılan listeli rakam eşiğine ulaşıncaya kadar) yukarıda anıldığı şekilde listesiz gelirler dağıtımından, 60 yaş fonundan, kıdem fonunda da yararlanamazlar.

MÜYORBİR’e yararlanan üye sıfatı ile alınan yeni yararlanan üyeler (MÜYORBİR mevcut asıl üyenin vefatı sebebiyle, veraseten yararlanan üyelik dışında) yukarıda (MUHTELİF HÜKÜMLER, md.3’de anılan listeli rakam eşiğine ulaşıncaya kadar yukarıda anıldığı şekilde listesiz gelirler dağıtımından hak ediş alamazlar,  yararlanamazlar.

60 yaş ve kıdem fonu, gerçek kişi MÜYORBİR asıl üyelerini kapsar.Üye ve  yararlanan üyeler hiçbir şekilde 60 yaş ve kıdem fonundan hak ediş alamazlar,  yararlanamazlar.

Müzik eserlerini bizzat kendisi icra etmemiş, yorumlamamış olmakla birlikte;  MÜYORBİR’e daha önce hiç üye olmamış icracı sanatçı/icracı sanatçılar ile ve/veya MÜYORBİR’e daha önce hiç üye olmamış icracı sanatçı varisleri ile FSEK 52nci maddeye uygun şekilde sözleşme yapmak sureti ile söz konusu müzik eseri icraları üzerindeki mali hakları (MÜYORBİR haklarının) devrine ilişkin sözleşmelerin yazılı olması, FSEK 52nci maddeye uygun olması ve noter onaylı olması gerekir. 

Powerturk Fm
Powerturk Tv
Radio Seyhan
Radyo 34
Radyo 35
Radyo 7
Radyo Alaturka
Radyo Beyaz
Radyo D
Radyo Ekin
Radyo Eksen
Radyo Hayat
Radyo Mega
Radyo Metropol
Radyo Mydonose
Radyo Net
Radyo Odtu 103.1
Radyo Onbeş
Radyo Romantik Türk
Radyo Sahil
Radyo Ses
Radyo Seymen
Radyo Ulku
Radyo Vatan
Radyo Viva
Radyo Vizyon
Radyo Voyage
Radyo Yankı
Rock Fm 94.5
Show Radyo
Show Türk
Show Tv
Slow Time
Slow Turk
Star Tv
Super Fm
Trt 1
Trt Antalya Radyosu
Trt Avaz
Trt Çukurova Radyosu
Trt Diyanet
Trt Erzurum Radyosu
Trt Fm
Trt Gap Diyarbakir Radyosu
Trt Kurdi
Trt Müzik
Trt Nağme
Trt Radyo 1
Trt Radyo 3
Trt Trabzon Radyosu
Trt Türkü
Tv 100
Tv 2
Tv 8
Tv 8,5
Tv Em
Ulke Tv
Uludag Fm
Virgin Radyo
Yon Fm
Yunus Fm
360 Tv
Açık Radyo
Akra Fm
Alem Fm
Astv
Atlantis Fm
Atv
Baris Radyo
Bayrak Fm
Best Fm
Beyaz Tv
Cem Radyo
Cem Tv
Cnn Türk Radyo
Cnn Türk Tv
Damarfm
Dersim Munzur Radyo
Dreamturk Tv
E Tv
Erciyes Fm
Fox Turkey
Gol Radyo
Habertürk
Istanbul Fm
İstanbulun Sesi Fm
Joy Fm
Joyturk 89.0
Kanal 7
Kanal D
Karadenizin Sesi Fm (Radyo K)
Kay Radyo
Kay Tv
Kesan Fm
Kilim Radyo
Konya Fm
Kral Fm
Kral Pop Fm
Krt
Lig Radyo
Line Tv
Medya Fm
Metro Fm
Milyon Tv
Mix Fm
Moral Fm
Nostalgia Turk
Ntv
Ntv Radyo
Pal Doğa
Pal Fm
Park Fm
Power Fm
Power Love Fm
Power Tv
Power Xl
× Bilgi Almak İster misiniz?