Üyelik Koşulları

BİRİNCİ BÖLÜM

MÜYORBİR-MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ ÜYELİK YÖNERGESİ

I-ÜYELİK ŞARTLARI

Meslek Birlikleri ve Federasyonlar Hakkındaki Tüzük ve MÜYORBİR Tüzük’te aranan genel/yasal şartları taşımak.

Müzik eserlerini hususiyet arz edecek (özgün) biçimde sesi ve/veya enstrüman ile “solist” olarak bizzat icra etmek, seslendirmek, okumak, yorumlamak, yorumcu (icracı) sanatçı olmak,

Müzik eseri icra etmeyen (icracı sanatçı olmayan) ancak FSEK 52nci maddeye uygun şekilde sözleşme yapmak sureti ile söz konusu müzik eseri icraları üzerindeki mali hakları (MÜYORBİR haklarını) icracı sanatçı ya da varislerinden sözleşme ile devir alan gerçek kişi ya da Türk yasalarına göre kurulmuş tüzel kişi olmak,

Başvuru sahibinin (hak sahibi ya da mali hak sahibinin hak ve yetki sahibi olduğu)üyelik başvuru tarihinden önce en az 8 (sekiz) adet müzik eseri icrasının dijital müzik mecralarında (Youtube, ITunes, Apple Music, Spotify, Deezer, Turkcell, vb.) umuma arz edilmiş olması,

Başvuru sahibinin (hak sahibi ya da mali hak sahibinin hak ve yetki sahibi olduğu) yukarıda 3ncü maddede anılan en az 8 adet müzik eseri icralarının MÜYORBİR (BMAT) tarafından yayınları takip edilen (listelenen) TVlerde ve/veya en az 4 ayrı radyoda (her bir radyoda en fazla 25’şer adet çalınmak şeklinde) üyelik başvuru tarihinden önceki 1 (bir) yıllık sürede en az toplam 100 (yüz) adet dinlenme ve/veya izlenmesinin gerçekleşmiş olması,

VEYA

Başvuru sahibinin (hak sahibi ya da mali hak sahibinin hak ve yetki sahibi olduğu)üyelik başvuru tarihinden önce en az 8 (sekiz) adet müzik eseri icrasının dijital müzik mecralarında (Youtube, ITunes, Apple Music, Spotify, Deezer, Turkcell, vb.) en az toplamda 100.000 adet dinlenilmiş olması,

ŞARTTIR.

 

Yukarıda sayılan şartların varlığı ve tespiti (belgelenmesi) halinde başvuru sahibi yorumcu (icracı sanatçı) gerçek kişi veya haklara miras yolu ile sahip olan gerçek ya da

Türk yasalarına göre kurulmuş tüzel kişi veya müzik eseri icraları üzerindeki hakları geçerli bir sözleşme ile devir almış olan mali hak sahibi Türk yasalarına göre kurulmuş tüzel kişi MÜYORBİR Yönetim kurulu kararı ile MÜYORBİR’e “ÜYE” sıfatıyla kabul ve kayıt edilir.

II-ASIL ÜYELİK ŞARTLARI

MÜYORBİR’e “ÜYE”lik şartlarını taşımak suretiyle MÜYORBİR Yönetim Kurulu Kararı ile ÜYE’liğe kabul edilmiş icracı sanatçı (yorumcu) gerçek kişi olmak veya Müzik eseri icra etmeyen  (icracı sanatçı olmayan ) ancak müzik eseri icraları üzerindeki mali hakları (MÜYORBİR haklarını ) miras yolu ile (veraset, vasiyet) edinmiş olan gerçek kişi yada Türk yasalarına göre kurulmuş tüzel kişi olmak veya  Müzik eseri icra etmeyen  (icracı sanatçı olmayan ) ancak FSEK 52nci maddeye uygun şekilde sözleşme yapmak sureti ile söz konusu müzik eseri icraları üzerindeki mali hakları (MÜYORBİR haklarını ) icracı sanatçı yada varislerinden sözleşme ile devir alan gerçek kişi yada Türk yasalarına göre kurulmuş tüzel kişi olmak,

ÜYE’nin, MÜYORBİR ÜYE’liğine kabul tarihinden itibaren gerçekleşecek ilk 8 (sekiz) dağıtım döneminde yıllık listeli mecra geliri (stopaj ve KDV hariç; net geliri) 10.000 TL’ye/sonraki yıllar için ise iş bu tutara her yıl (TÜİK tarafından açıklanan ) yıllık tefe+tüfe/2 oranında arttırılmak sureti ile tespit edilecek rakama ulaşmış olması, (ÜYE’nin ilk 8 dağıtım döneminde net listeli hak ediş tutarı toplamda bu maddede anılan rakam şart ve eşiğine ulaşmamışsa) ; geriye doğru hep son 8 (sekiz) listeli dağıtıma bakılarak ÜYE’nin, net listeli dağıtım geliri, bu madde (ve yönergede) anılan rakam şart ve eşiğine ulaşmışsa VE buna ek olarak üyelik süresi en az 2 yılı tamamlamış ise; bu iki şartı birlikte taşıyan üye, ASIL ÜYE olarak Birliğe kayıt edilir.

Yukarıda sayılan asıl üyelik şartlarının tümünün birlikte varlığı ve tesbiti (belgelenmesi) halinde ÜYE, MÜYORBİR Yönetim kurulu kararı ile MÜYORBİR’e “ASIL ÜYE” sıfatıyla kabul ve kayıt edilir.

III-YÖNETİM KURULU’NUN İŞ BU YÖNERGEDE YAZILI ÜYELİK/ASIL ÜYELİK ŞARTLARI ARANMAKSIZIN OYBİRLİĞİ İLE ASIL ÜYELİĞE KABUL ŞARTLARI

Başvuru sahibi icracı sanatçının ve/veya veraseten ve/veya  sözleşme ile devren hakları başvuru sahibine intikal eden müzik eseri yorumcusunun (gerçek kişi icracı sanatçının ) müzikteki tecrübesi, müzik sektörü ve ülke müzik kültürüne katkısı dikkate alınarak (iş bu Yönergede yazılı üyelik/asıl üyelik şartları aranmaksızın) MÜYORBİR Yönetim Kurulu’nun inceleme, değerlendirme ve “OYBİRLİĞİ” ile alacağı kararı ile doğrudan üye veya asıl üye olarak Birliğe alınabilir, ayrıca üye, Yönetim Kurulunun bu madde kapsamında oybirliği ile alacağı karar ile “üyelik” statüsünden asıl üyeliğe alınabilir

V-MUHTELİF HÜKÜMLER

Genel kurullarda oy kullanmak, seçmek ve seçilmek hak ve yetkisi sadece asıl üyelere ait bir hak ve yetki olup, üye statüsündeki üyelerin genel kurulda oy kullanmak, seçmek, seçilmek hak ve yetkileri yoktur.

MÜYORBİR üyesi gerçek kişi icracı sanatçının üyeliği devam ederken vefatı halinde yasal mirasçıları arasından yasal nirasçılarınca belirlenecek bir temsilci veya mahkemece belirlenen tereke temsilcisi, üyenin vefatı sonrasında veraset ilamının (mirasçılık belgesinin, mahkeme kararının) ve diğer üyelik belgelerinin eksiksiz şekilde MÜYORBİR’e sunulması kaydı ile  başkaca herhangi bir fiziki şart (icra sayısı, dinlenilme, izlenilme vb. fiziki şart ) aranmaksızın “üye” sıfatı ile MÜYORBİR’e alınır ve bu temsilci  üye sıfatı ile MÜYORBİR üye defterine kayıt edilir.

Mali hak sahibi başvuruları bakımından üyeliğe konu veraset ilamı, vasiyetname, mahkeme kararı, FSEK md.52’ye uygun sözleşme vb. yasal belgelerin diğer üyelik başvuru belgeleri ile birlikte sunulması zorunludur.

Yönergenin “Müzik eserlerini hususiyet arz edecek (özgün) biçimde sesi ve/veya enstrüman ile “solist” olarak bizzat icra etmek, seslendirmek, okumak, yorumlamak, yorumcu (icracı) sanatçı olmak” şartına ilişkin üyelik başvurularında karşılaşılacak yorumlamaya muhtaç durumlarda değerlendirme, karar ve uygulama hususunda (Meslek Birlikleri Yönetmeliği ve MÜYORBİR Tüzük gereğince) MÜYORBİR Yönetim Kurulu Yetkilidir.

Müzik eserlerini bizzat kendisi icra etmemiş, yorumlamamış olmakla birlikte FSEK 52nci maddeye uygun şekilde sözleşme yapmak sureti ile söz konusu müzik eseri icraları üzerindeki mali hakları (MÜYORBİR haklarının) devrine ilişkin sözleşmelerin yazılı olması, FSEK 52nci maddeye uygun olması noter onaylı olması veya hakları devir eden icracı sanatçı hak sahibi yada mali hak sahibi devredenin yazılı beyanı ile sözleşme ve hak devrinin MÜYORBİR tarafından teyit ve kontrol edilmiş olması gerekir.

Müzik eseri icarları üzerindeki mali hakları FSEK’te aranılan şartları havi sözleşme ile devir alan gerçek kişi ya da Türki yasalarına göre kurulmuş tüzel kişilerin, icracı sanatçılarla yaptıkları sözleşmelerle devir aldıkları mali hakları MÜYORBİR’in hak ve yetki kapsamına giren malî haklar olması (MÜYORBİR haklarının) devir alınmış olması gerekir. Başka bir ifade ile sanatçıların müzik eseri icraları üzerindeki haklarına ilişkin olarak müzik albümü, sinema, dizi, reklam vb kullanımlar için fonoğram yapımcıları vb 3.kişilere verdikleri muvafakatname vb. işlemler (Sözleşmelerde net şekilde MÜYORBİR haklarının devir edildiği zikredilmiyorsa) MÜYORBİR haklarının icracı sanatçı tarafından devir edildiği anlamına gelmez

360 Tv
Açık Radyo
Akra Fm
Alem Fm
Astv
Atlantis Fm
Atv
Baris Radyo
Bayrak Fm
Best Fm
Beyaz Tv
Cem Radyo
Cem Tv
Cnn Türk Radyo
Cnn Türk Tv
Damarfm
Dersim Munzur Radyo
Dreamturk Tv
E Tv
Erciyes Fm
Fox Turkey
Gol Radyo
Habertürk
Istanbul Fm
İstanbulun Sesi Fm
Joy Fm
Joyturk 89.0
Kanal 7
Kanal D
Karadenizin Sesi Fm (Radyo K)
Kay Radyo
Kay Tv
Kesan Fm
Kilim Radyo
Konya Fm
Kral Fm
Kral Pop Fm
Krt
Lig Radyo
Line Tv
Medya Fm
Metro Fm
Milyon Tv
Mix Fm
Moral Fm
Nostalgia Turk
Ntv
Ntv Radyo
Pal Doğa
Pal Fm
Park Fm
Power Fm
Power Love Fm
Power Tv
Power Xl
Powerturk Fm
Powerturk Tv
Radio Seyhan
Radyo 34
Radyo 35
Radyo 7
Radyo Alaturka
Radyo Beyaz
Radyo D
Radyo Ekin
Radyo Eksen
Radyo Hayat
Radyo Mega
Radyo Metropol
Radyo Mydonose
Radyo Net
Radyo Odtu 103.1
Radyo Onbeş
Radyo Romantik Türk
Radyo Sahil
Radyo Ses
Radyo Seymen
Radyo Ulku
Radyo Vatan
Radyo Viva
Radyo Vizyon
Radyo Voyage
Radyo Yankı
Rock Fm 94.5
Show Radyo
Show Türk
Show Tv
Slow Time
Slow Turk
Star Tv
Super Fm
Trt 1
Trt Antalya Radyosu
Trt Avaz
Trt Çukurova Radyosu
Trt Diyanet
Trt Erzurum Radyosu
Trt Fm
Trt Gap Diyarbakir Radyosu
Trt Kurdi
Trt Müzik
Trt Nağme
Trt Radyo 1
Trt Radyo 3
Trt Trabzon Radyosu
Trt Türkü
Tv 100
Tv 2
Tv 8
Tv 8,5
Tv Em
Ulke Tv
Uludag Fm
Virgin Radyo
Yon Fm
Yunus Fm
× Bilgi Almak İster misiniz?