Tüzüğümüz

BİRİNCİ BÖLÜM

BİRLİĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI

Madde:1

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4110 sayılı Kanunla değişik 42’inci maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi İstanbul’da olmak üzere Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (Kısa adı MÜYORBİR) adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

Bu meslek birliği, ”Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük’ ün 7’inci maddesi uyarınca bağlantılı hak sahiplerinden müzik eseri icracısı (müzik yorumcusu) sanatçıların hakları alanında faaliyet gösterir.

TÜZEL KİŞİLİK

Madde:2

Bu Birlik 5846 Sayılı Kanunun 4110 Sayılı Kanunla değişik 42inci maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanmıştır.

Birlik 03 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4630 sayılı Kanun ile mevcut 42 inci maddede yapılan değişiklik gereğince Bakanlık’ça hazırlanan ve 30.01.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tip Statüye uygun biçimde yeniden düzenlenmiş Tüzüğünün, Tip Statünün yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişiliğini devam ettirir.

BİRLİĞİN AMACI

Madde:3

Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin amacı:

a-Müzik eseri icra eden icracı (yorumcu)ların kanun ve tüzük amacı çerçevesinde bir araya gelmesini ve dayanışmayı sağlamak,

b-Bağlantılı hak sahiplerinden icracı sanatçıların ortak çıkarlarını korumak,5846 sayılı kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,

c-Birliğe üye sanatçıların haklarının takibi bakımından kamu tüzel kişi, özel tüzel kişiler ve gerçek kişilerle işbirliği yapmak, telif hukukunun gelişmesi için çalışmak.

d-Birliğe üye sanatçıların veya birliğin haklarının en geniş anlamda korunması ve takibi bakımından gerektiğinde yasama, yürütme, yargı organlarına müracaat etmektir.

BİRLİĞİN KURULMASI

Madde:4

Tüzüğün 8inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir. Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık ve noksanlık saptandığı takdirde Birlik, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık ve noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

Madde:5

Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler. Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

BİRLİĞİN İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde:6

Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır. İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

ÜYELERİN TEMSİLİ VE HAKLARININ TAKİBİ

Madde:7

Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle ilişkilerinde, Birliğe kayıtlı bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibinde üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir. Birlik üyelerinin haklarını Radyo, Televizyon(Uydu, Kablolu veya kablosuz yayınlar)İnternet, kablolu-kablosuz yayın yapan tüm teknik araçları, otel, cafe, restaurant, mağaza, konser ve gösteri alanı başta olmak üzere üyeleri tarafından birliğe devredilen icraların kullanıldığı tüm ticari mecraları içine alacak şekilde takip eder. Üyeler, Birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak da takip edebilirler. Birlik üyelerinin kanunla tanınmış hakları ülke içinde birlik dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

İCRALARIN İZLENMESİ

Madde:8

Birlik, üyelerine ait icraların kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde, yasal takipte bulunmakla yükümlüdür.

BİRLİĞİN FAALİYETLERİ

Madde:9

Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a-Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,
b-Üyelerinin icralarının kullanımından kaynaklanan ücretlerinin ve tazminatlarının tahsilini sağlamak, buna ilişkin tarife hazırlamak,
c-Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak, d-Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,
e-Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,
f-Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,
g-Üyelerin icralarının, ticari amaçla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h-Üyelerinin icralarının kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak.
i-Fikir ve Sanat Eserleri Sahipleri olarak Tüzük’ ün 7/1 maddesinde alanları tasnif edilen fikir ve sanat eserleri sahipleri meslek birlikleri ile 7/2 maddesinin b ve c maddesinde yer alan bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleriyle işbirliği yapmak, gerektiğinde hak izleme amacıyla ortak birimler oluşturmak.

MESLEK BİRLİĞİNİN KURUCULARI

Madde:10

Birliğin asıl üye olma vasfına haiz ve tüzükte öngörülen yeter sayıdaki kurucuların ad ve soyadlarıyla, doğum yerleri ve doğum tarihleri, meslek ve sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri ile birliğe asıl üye olabilme nitelikleri taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları alınmış olup ilişikte yer almaktadır.(Ek 1)

MESLEK BİRLİĞİNİN KURUCULARI

Madde:11

Birliğin asıl üye olma vasfına haiz ve tüzükte öngörülen yeter sayıdaki kurucuların ad ve soyadlarıyla, doğum yerleri ve doğum tarihleri, meslek ve sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri ile birliğe asıl üye olabilme nitelikleri taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları alınmış olup ilişikte yer almaktadır.(Ek 1)

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE OLMA HAKKI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde:11

ikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları hakkında Tüzük’ te öngörülen nitelikleri taşıyan herkes birliğe üye olabilir. Üyeler mezkur Tüzük’ ün 13’üncü maddesinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse birliğe üye olmaya veya birlikte üye kalmaya zorlanamaz. 

Türk kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler bu Meslek Birliği’ne yararlanan üye olabilirler. Bu birliğe üye olanlar, Tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Aynı alandaki her bağlantılı hak türü için bir tek Meslek Birliği’ne üye olunur.

Üyeler, genel kurulca belirlenmiş olan giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

ÜYELİK TÜRLERİ

Madde:12

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nde asıl üye ve yararlanan üye olmak üzere 2 tür üyelik vardır.

ASIL ÜYE

Madde:13

Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
b-Fikir ve Sanat Eseri Kanunu’nda öngörülen anlamda bağlantılı hak sahiplerinden icracı sanatçı sayılmak,
c-Birliğin koyacağı ölçütlere uygun olmak,

YARARLANAN ÜYE

Madde:14

Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir:
a-Eseri icra etmeyen ancak miras yoluyla, devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler,
b-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına vekilleri veya vasileri,
Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla Genel Kurula katılabilirler.

ÜYELİK BAŞVURUSU VE KABUL

Madde:15

Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Meslek Birliği’ne yazılı olarak başvururlar.5846 sayılı Kanunda, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları hakkında Tüzükte ve Meslek Birliği’nin tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.

Üyeliğe kabul edilenler asıl üyeler ve yararlanan üyeler için ayrı ayrı defterlere sıra numarası ile yazılır.

ÜYELİK UYUŞMAZLIĞI

Madde:16

Üyelik başvurusu konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar musiki eserleri bağlantılı hak sahipleri alanında kurulmuş olan Federasyonca karara bağlanır. Bu alanda Federasyonca karara bağlanır. Bu alanda federasyon kurulmamışsa veya MÜYORBİR tarafından federasyona üye olunmamışsa, uyuşmazlık Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla çözümlenir. Meslek Birliği ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Meslek Birliği’nin genel kurulunda çözümlenir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE İLİŞKİLERİN TASFİYESİ

Madde:17

Üyelik ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı, yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir. Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süreyle devam eder.

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

Madde:18

Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik bu başvuru ile sona erer.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE İTİRAZ

Madde:19

Asıl ve yararlanan üyeler aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Haysiyet Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:
a-Kendisine daha önce verilen 2 mali hak kesintisi cezasına rağmen, mali hak kesintisi konusu eylem, davranış ve/veya durumu sürdürmek;
b-Kasıtlı eylem, tutum ve davranışları ile MÜYORBİR’in çalışmalarına ve amaçlarının gerçekleşmesine engel olmak, engel olmaya çalışmak,
c-Gazete, dergi; basın, tv; medya, internet vb mecralarda MÜYORBİR ve/veya MÜYORBİR faaliyetleri, MÜYORBİR işlem ve uygulamaları, MÜYORBİR kararları hakkında gerçek dışı, iftira, hakaret, sövme vb hukuka aykırı beyanlarda bulunmak,
d-Yazılı uyarıya karşın, bir yıl süre ile üyelik ödentisini ödememek veya üyelik ödentisinin kesilmesine itiraz etmek,
e-Asıl üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya 3 (üç) Genel Kurul Toplantısı’na katılmamak.

Üyelikten çıkarılmaya dair karar, bizzat üyeye veya noter aracılığı ile birliğe bildirdiği adresine yedi gün içinde bildirilir. Bu tebliğin adresten ayrılma veya imtina sebebi ile alınmaması üyeye herhangi bir hak doğurmaz. Çıkarma kararına karşı üye, yargı yoluna başvurabilir. Çıkarma kararına karşı Yargıya başvurulması veya başvurulacağının bildirilmesi, çıkarma kararını durdurmaz, çıkarma kararı ile üyelik düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİRLİK ORGANLARI

Madde:20

Meslek Birliği’nin zorunlu organları aşağıdadır:
a-Genel Kurul
b-Yönetim Kurulu
c-Denetleme Kurulu
d-Teknik-Bilim Kurulu
e-Haysiyet Kurulu

Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir. Bu organların kuruluş şekli ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a-Teknik Danışmanlar Kurulu
b-İletişim Kurulu
c-Hukukçular Kurulu
GENEL KURUL
Genel Kurul, Meslek Birliği’nin asıl üyelerinden oluşur

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde:22

a-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulu ile ihtiyari organların asıl ve yedek üyelerini seçmek,

b-Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,

c-Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak,

d-Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,

e-Kurullarca gönderilen raporları incelemek ve karara bağlamak,

f-Yönetim Kurulu’nun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,

g-Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

h-Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinden aynı haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

ı-Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak,

j-Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak Birlik payını belirlemek,

k-Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapma konularında karar vermek,

l-Yönetim Kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,

m-Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,

n-Üyelerine ait icraların izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak,

o-Mevzuat ve Birlik tüzüğüyle verilmiş diğer görevlerini yapmak.

GENEL KURULA UGULANACAK HÜKÜMLER

Madde:23

Tüzüğün ‘Genel Kurulun Toplanması’ başlıklı 23 üncü ‘Genel Kurulun toplantıya çağrılması’ başlıklı 24 üncü ve ‘Toplantı yeter sayısı ve yapılış usulü’ başlıklı 25 inci maddeleri hükümleri bu birlik hakkında da uygulanır.

YÖNETİM KURULU

Madde:24

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’ca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen 9 üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.
Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez, en çok dört kez toplanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde:25

Yönetim Kurulu en az 6 üyeyle toplanır, kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde:26

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a-Birlik üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvuruda bulunmak

b-Genel Sekreter ve icra organları ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret sosyal hakları ve çalışma vb. hususlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, hakların takibi, tahsili, bu haklarla ilgili ihtilafların halli, sözleşmelerin hazırlanması, davaların açılması, şikayetlerin yapılması, kararların icrası, sahte, taklit ürünlerle mücadele konusunda yeteri kadar telif hukukundan anlayan hukukçu veya avukat istihdam etmek veya sözleşmeli olarak çalıştırmak.
MÜYORBİR Yönetim, Denetleme, Teknik Bilim ile Haysiyet ve Disiplin Kurulu Üyeleri (iş bu kurul üyelikleri dışında) MÜYORBİR’ de maaşlı (ücretli) herhangi bir görev alamazlar.

c-Bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

d-Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,

e-Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve icracı ücretleri için kullanım alanlarına ilişkin tarifeler yapmak, tahsil olan ücretlerden kesilecek birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,

f-Bir icra üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve genel kurula sunmak,

g-Asıl üyelik, yararlanan üyelik başvurularını karara bağlamak,

h-Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,

i-Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, icra sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,

j-Genel Kurul kararlarının ve Denetleme Kurulu raporlarının birer örneğinin kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek,

k-Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla işbirliği yapmak, gerçekleştirilecek etkinlikleri bakanlığa bildirmek,

l-Haysiyet Kurulu, Teknik Bilim Kurulunu ve ihtiyari organları gerekli gördüğü hallerde toplantıya çağırmak,

m-Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak birlik temsilcilerini tespit etmek,

n-Üyelerinin haklarının tecavüze uğraması halinde, kanunun 75 inci maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak,

o-Mevzuat ve Birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

BİRLİĞİN TEMSİLİ

Madde:27

Birlik, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilir.

Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçıyla devredilebilir.

Hakların izlenmesinde, birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere tayin edilecek diğer yetkilere, şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.

DENETLEME KURULU

Madde:28

Denetleme Kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyls seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde:29

Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’nun hesap ve işlemlerini, Birlik tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre en az üç en fazla altı ay geçmeyen aralıklarla denetler, sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla Yönetim Kuruluna, iki yıllık raporlarla da Genel Kurul’a sunar. Denetleme Kurulu, raporlarının bir örneği de Kültür ve Bakanlığı’na gönderir.

TEKNİK BİLİM KURULU

Madde:30

Teknik-Bilim Kurulu, Genel Kurul’ca asıl üyeler arasından, iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir.

Teknik-Bilim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

TEKNİK BİLİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde:31

Teknik-Bilim Kurulu, Meslek Birliği’nin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulu’nca incelenmesi istenen konularda rapor düzenlemek, bunların bir örneğini Yönetim Kurulu’na bir örneğini de Denetleme Kurulu’na vermek ve birlik tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir. Teknik-Bilim Kurulu her üç ayda bir toplanır. Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilirler.

HAYSİYET KURULU

Madde:32

Haysiyet Kurulu Genel Kurul’ca üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.

HAYSİYET KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde:33

Haysiyet Kurulu disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi Haysiyet Kurulu’nca hazırlanır, Yönetim Kurulu’nca incelenir ve Genel Kurul’ca kabul edilir.

‘Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyon Hakkında Tüzük’’ te ve Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen cezalar Haysiyet Kurulu’nca verilir.

Birlik Haysiyet Kurul’larının kararlarına karşı yedi gün içinde federasyon haysiyet kurullarına itiraz edebilir.

İtiraz olunmayan haysiyet kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

İHTİYARİ ORGANLAR

Madde:34

Meslek Birliğinin ihtiyaçları doğrultusunda; aşağıda sayılan ihtiyari organlar oluşturulmuştur. Ancak; Genel Kurul ihtiyaç duyulan başka organlarda oluşturabilir.

A-TEKNİK DANIŞMANLAR KURULU

Bu kurul, müzik alanında akademik olarak veya uygulamacı olarak uzmanlaşmış fakat birliğe asıl üye olma şartlarını taşımayan kişilerden, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bu kurulla ilgili çalışma usulleri veya yapılacak ödentilere dair Yönetim Kurulu bir yönerge hazırlayarak Genel Kurula sunar.

 

B-İLETİŞİM KURULU

Bu kurul, birliğin amacına ulaşmada basın, televizyon ve diğer medya araçları, halkla ilişkilerin değerlendirmesinde uzman olan kişilerden asıl üye veya uzman olduğu halde asıl üye olma şartlarını taşımayan kişilerden, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bu kurulla ilgili çalışma usulleri ve yapılacak ödentilere dair Yönetim Kurulu bir yönerge hazırlayarak Genel Kurula sunar.

 

C-HUKUKÇULAR KURULU

Bu kurul; birliğin amaçlarının gerçekleşmesinde önemli faaliyetleri olan birlik üyelerinin, haklarının takibi, yapılmayan ödemelerin yargı yoluyla tahsili, mütecaviz kişi ve kuruluşlara gerekli ikaz ve ihtarların yapılması, dava ve şikayet, sahte ve taklit ürünlerle mücadele konularında çalışır. Telif hukuku alanında ve özellikle birliğin alanında çalışmalar yapar, süreli veya süresiz yayınlar hazırlar. Genel Kurul asıl üyelerinden veya üye olmayan kişilerden üç asıl, üç yedek şeklinde oluşur. Bu kurulla ilgili çalışma usulleri ve yapılacak ödentilere dair Yönetim Kurulu bir yönerge hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.

BİRLİK ORGANLARINA SEÇİLENLERİN BİLDİRMESİ

Madde:35

Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad-soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkan’ınca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Valiliğe, Valilikçe de İçişleri Bakanlığı’na yazıyla bildirilir.

MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBELER

Madde:36

Birlik ihtiyaç doğrultusunda Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerinde üyelerle birlik merkezi arasında bağlantıyı sağlarlar.

Şubelerde çalıştırılacak personel birlik personeli statüsündedir. Birlik ayrıca Genel Sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul’un kararıyla kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri, Genel Kurul kararıyla belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER
-HESAP DÖNEMİ

Madde:37

Birliğin ilk hesap günü, bu birliğin kurulduğu günden başlar, genel kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer.

Meslek Birliği’nin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.

BİRLİĞİN GELİRLERİ

Madde:38

Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a-Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,

b-Birlik tahsil olunacak tazminat ve icra kullanım ücretlerinden kesilecek birlik payları,

c-Yayın gelirleri,

d-Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,

e-Faiz hazine bonosu ve devlet tahvili gelirleri,

f-Birliğin üyelerinin birlik yararına vereceği konser, organizasyon ve bunun gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

g-Diğer gelirler.

YETKİ BELGESİ

Madde:39

Üyelerin yetki belgesinde belirttiği icraları ve ona ilişkin mali haklarının takibi, icra ücretlerinin tahsili, bu ücretlerin dağıtımı birlik tarafından yapılır.

Bunun için üyeler 5846 sayılı Kanunun 20’inci maddesi uyarınca ve değişik 80’inci maddesi çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık yetki verilir.

SÖZLEŞMELERDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ÖLÇÜTLER

Madde:40

Birlik aldığı yetki belgeleri çerçevesinde icraların kullanımına ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken;

a-İcraların topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlanması,

b-Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, icraların yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,

c-Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,

d-Yayın kuruluşunun yayın alanı(ulusal, bölgesel, yerel)ve izleyici/dinleyici sayısı,

e-İcraların kullanım sıklığı,

f-Pazara oranı,

g-Kullanılan her icra başına bir ücret,

h-Sabit ücret,

i-Saniye ve dakika bazında birim ücret gibi ücretleri göz önünde bulundurur.

Yukarıdaki ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri paylaşım esas ve usulleri gösterilir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde:41

Birlik ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde taraflar arasından sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.

DAĞITIM

Madde:42

Birlikçe tahsil edilen telif ücretleri, birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise, tahsili için yapılan giderlerle birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen 15 gün içinde hak sahiplerine ödenir.

Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planları üçer aylık dönemler halinde bakanlığa bildirilir.

KURUL ÜYELERİNE VE GÖREVLİLERİNE YAPILACAK ÖDEMELER

Madde:43

Yönetim, Denetleme, Teknik-Bilim ve Haysiyet Kurulları’ na katılan üyelere her toplantı günü için toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca, yolluk ve gündelik verilir.

Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı Genel Kurul kararıyla belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BİRLİK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ FESİH, KENDİLİĞNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA VE TASFİYE

Madde:44

‘Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyon Hakkında Tüzük’ ün ‘Genel kararıyla fesih’ başlıklı 43’üncü,’Mahkeme kararıyla fesih’ başlıklı 44’üncü,’Kendiliğinden dağılmış sayılma’ başlıklı 42’inci ve ‘Tasfiye’ başlıklı 46’ıncı maddeleri hükümleri bu meslek birliği içinde uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER DEFTER VE KAYITLAR

Madde:45

Meslek Birliği, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır.
a-Asıl üye defteri
b-Yararlanan üye defteri

c-Yönetim kurulu karar defteri
d-Gelen ve Giden evrak defteri
e-Gelir ve gider defteri
f-Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri
g-Demirbaş defteri
Birlik çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına yönetim kurulunca karar verilebilir.
Defterlerin sıra numarasını taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.

İCRALARIN BİR ÖRNEĞİNİN BİRLİĞE VERİLMESİ

Madde:46

Birliğe üye olan her icracı hak sahibi, icralarının yer aldığı icra listelerini, tespit edilmiş icraların bir suretini, birlik arşivi için, birlikçe istenen formda birliğe vermek zorundadırlar.
Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Madde:47

Birlik, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunca yapılacak protokoller Bakanlığa Bildirilir.

Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.

BAKANLIĞIN DENETİMİ

Madde:48

Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.

Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Yapılan denetimin sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÖZLEMCİSİ

Madde:49

Meslek Birliğinin Genel Kurul toplantılarında Kültür ve Turizm Bakanlığı gözlemci bulundurabilir.

İLGİLİ MEVZUAT

Madde:50

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde ‘Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları hakkında Tüzük’ hükümleri uygulanır.

YÖNERGELER

Madde:51

Birlik tüzükte öngörülen yönergeleri Genel Kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı ay içinde yürürlüğe koyar.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde:52

Bu tüzük Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde:53

Bu tüzük hükümlerini Müyorbir yönetim kurulu yürütür.

KURUCU ÜYE LİSTESİ

1.Abdullah Cahit Berkay

2.Ahmet Mustafa Kurtaran

3.Ahmet Sinan Erkoç

4.Ali Edip Kocatepe

5.Ali Güven

6.Atilla Atasoy

7.Aydın Kurban

8.Aysun Kocatepe

9.Ayşe Melike Demirağ

10.Aziz Fuat Güner

11.Baha Boduroğlu

12.Banu Kırbağ

13.Belkıs Akkale

14.Binnaz Ginka Çalışkan(Ginka Salivo)

15.Celalettin Metin Özülkü

16.Coşkun Demir

17.Eda Özülkü

18.Emrah Erdoğan

19.Erol Büyükburçlu

20.Esin Aral(Esin Afşar)

21.Esmeray Diriker

22.Fedo Kalyoncu(Fedon)

23.Ferdi Tayfur Turan Bayburt

24.Ferdi Özbeğen

25.Hasan Cihat Örter

26.Hicran Muazzez Abacı

27.Hurşit Yenigün

28.İskender Doğan

29.Kenan Doğulu

30.Barış Manço varisi(Lale Manço)

31.Mehmet Hakan Balcı

32.Mehtap Saraç Azami

33.Muhtar Cem Karaca

34.Müjdat Akgün

35.Nilüfer Kurşuncu (Nilüfer Alagöz)

36.Niyazi Engin Evin

37.Nur Tuş(Nur Yoldaş)

38.Nurdan Torun

39.Orhan Burak Uçkun

40.Osman İşmen

41.Özlem Yerşen (Hazal)

42.Rana Kök (Rana Alagöz)

43.Salim Dündar

44.Selçuk Alagöz

45.Serdar Uygun

46.Sibel Turnagöl

47.Turan Saka

48.Turhan Yükseler

49.Volkan Şanda

50.Zafer Peker

51.Zerrin Özer

× Bilgi Almak İster misiniz?