Üyelere Yansıyacak Stopaj Kesintisi Hakkında

Sosyal Ağlarda Paylaş:

Bildiğiniz üzere MÜYORBİR olarak üyelerimize yapmakta olduğumuz dağıtımlarda (hakkediş tutarları üzerinden) Gelir Vergisi Kanunu kapsamında stopaj (kesinti)  uygulanmaktadır.


Ancak 29.07.2020 tarihli HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI “SERBEST MESLEK KAZANÇLARI İSTİSNASI” konulu yazı ile uygulanması gereken stopaj oranlarını aşağıdaki şekilde belirtmiş ve tanımlamıştır.


“….
Üyelerinizin, radyo, televizyon, bar, kafe, restoran, otel, motel, tatil köyü, alış veriş merkezi ve benzeri alanlarda kullanılan müzik eserlerinin, müellifi, bestekarı veba bunların mirasçısı diğer bir ifadeyle eser sahibi olmaları halinde, söz konusu eserlerin anılan yerlerde icrası nedeniyle Birliğinizce tahsil edilerek eser sahibi yapılan üyelere yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. Maddesinde  düzenlenen istisna kapsamında olduğundan, yaptığınız ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/2-a maddesi uyarınca oranında gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerekmektedir. Bu durumda üyeleriniz tarafından söz konusu eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine kayıt ve tescil edildiğinin belgelendirilmesi gerektiği tabiidir.

- Diğer taraftan, bahsi geçen alanlarda kullanılan müzik eserlerinin, üyelerinin kendi eserleri değil diğer eser sahiplerinin eserlerini seslendirdikleri müzik çalışmaları olması halinde, söz konusu çalışmaların anılan yerlerdeki icrası nedeniyle Birliğinizce tahsil edilerek eser sahibi üyelere yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. Maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmediğinden, yaptığınız ödemeler üzerinden Gelir vergisi Kanunu’nun 94/2-b maddesi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerekmektedir.


- Üyelerinizin eser sahibi olduğunu belgelendiremediği ve üyelerinize kendi eserlerinin icrası yanında başkalarının eserlerini de seslendirmesi karşılığı ödeme yapıldığı durumunda kendi eserlerinin icrası karşılığı yapılan ödemenin ayrıştırılamadığı durumlarda da yaptığınız ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/2-b maddesi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerekmektedir.”


Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili yazısı doğrultusunda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereği, sadece kendi eserlerini icra eden üyelerimizin, icra ettikleri müzik eserlerinin (hem sözlerinin hem de bestelerinin) sahibi (tek sahibi) olduklarını yazılı belgelemeleri (Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayıt Tescil belgeleri, albüm kapakları, MESAM yada MSG’den şarkılarının hem sözlerinin hem de bestelerinin kendisine ait olduğuna ilişkin alacakları imzalı belgeler vb. diğer belgeler) ve albüm, TV, radyo, sahne, konser vb. mecralarda sözleri ve bestesi kendisine ait olmayan müzik eseri icra etmediğini (sadece kendi şarkılarını icra ettiğini) beyan etmeleri durumunda (hatalı beyan halinde bundan doğacak hukuksal ve mali sorumluluk üyeye ait olmak kaydıyla)  hak edişlerinden stopaj kesintisi yapılması, tamamen başkalarının eserlerini icra eden ve/veya kendi eserleri yanında kısmen ya da tamamen başkalarının eserlerini icra eden (müzik eserlerinin söz/bestelerinin kısmen ya da tamamen başka eser sahiplerine ait olduğu) üyelerimizin hak ediş tutarlarından ise %20 stopaj kesintisi yapılması zorunluluk  olmuştur. 

 

Bu %20 stopaj kesintisi 2020 3.  Dağıtımla birlikte uygulanacaktır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’nın bilgilendirme yazısı geçmiş dönem dağıtımları içermemektedir. Önümüzdeki günlerde olabilecek gelişmeler konusunda üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

MÜYORBİR-MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ

Copyright © 2017 Tüm Hakları Müyorbir'e aittir.